اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها (خداوندا برحضرت فاطمه وبر پدر فاطمه وبر شوهر وفرزندان حضرت فاطمه درود بفرست.)

زمان درخواست وام ضروری 14هر ماه از ساعت 14 شروع می شود

و تا اتمام ظرفیت و موجودی صندوق ادامه دارد

 واریزوام    ( بیستم تا سی ام   )ماه بعد

اولویت تائید و پرداخت وام ضروری با متقاضیانی است که زمان بیشتری ازتسویه وام قبلی آنها گذشته باشد .

 

    در قسمت کاربری ، شماره ی پرسنلی و در قسمت رمز عبور ، شماره حساب (شاغلین شماره ی سیبا    و   بازنشستگان  شماره ی سپهر) خود را بدون صفر ابتدا وارد نمایید.

فرم ورود کاربران
فرم کسر اقساط